Hållbara kontorsväxter – 9 frågor du borde ställa till din växtleverantör

Av: Sandra Nilsson – Växtinredare

Som du säkert känner till är Agenda 2030 FN:s globala plan för hållbar utveckling. Planen, innehåller globala mål för hållbar utveckling (SDG) och ska främja ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Men hur ser du till att din leverantör av kontorsväxter stöttar och följer just er hållbarhetspolicy?
Nedan får du 9 konkreta tips från Terraplants växtinredare på frågor att ställa till din växtleverantör.

1. Först och främst; är växterna hållbart producerade?
Fråga er leverantör av kontorsväxter om de erbjuder uteväxter som är märkta med Svenskt sigill eller snittblommor som är märkta Fair Trade. Det säkerställer att växterna ni har är framställda på ett hållbart och etiskt försvarbart sätt.

2. Finns det uppförandekoder gentemot utländska underleverantörer?
Ibland kan det vara svårt att ställa krav på specifika certifieringar gentemot utländska underleverantörer av växter och blommor. Din leverantör bör därför ha egna uppförandekoder och krav som man ställer på sina underleverantörer. Så prata med din växtleverantör för att se vilka specifika miljömässiga, sociala och affärsetiska krav de ställer på sina underleverantörer.

3. Hur transporteras växterna inom och utanför Sverige?
Många växter köps från utlandet. Dessutom ska de levereras och skötas när de väl är på plats i Sverige. Det gör att transporter utgör en stor del av kontorsväxternas negativa klimatpåverkan. Se därför till att er växtleverantör har gjort en miljökartläggning över sitt klimatavtryck och att de gör konkreta åtgärder för att minska det. Ett exempel kan vara att säkerställa att de har en miljöanpassad service-och tjänstebilsflotta.

4. Hanteras växterna cirkulärt?
Be din leverantör berätta om sin process för att hantera växter och material cirkulärt. Det kan handla om alltifrån hur avfallet återvinns och hur växterna sköts för att leva länge, till hur man tänker kring val av växter och blommor. Din leverantör hyr ut växterna till dig så därför är det viktigt att de tar ansvar för att de lever så länge som möjligt och att de hanteras på ett cirkulärt vis.

5. Hur ser flödet ut i praktiken?
Fråga er växtleverantör hur det går till när de återbrukar växter, krukor, jord och övrigt organiskt material. De bör ha konkreta arbetssätt som ser till att de minimerar mängden avfall och spill.
– Hur gör de till exempel om kunden vill göra en förändring på sitt kontor? – kan växterna återbrukas inom verksamheten?
– Hur hanterar man avfall så som växter, krukor och material?
– Vad händer med de växter som inte passar hos kunderna? Kan de återbrukas i andra verksamheter där dom har ett mervärde så som skolor och föreningar?
– Hur jobbar man med växter som inte trivs eller blivit angripna av ohyra ur ett miljövänligt och hållbart perspektiv?

6. Har de fungerande rutiner som ser till att strategin genomförs?
Att ha policyer för hållbarhet och återbruk på plats är en bra start. Men för att det ska ge effekt måste din leverantör kunna visa att de har fungerande rutiner som säkerställer att de genomförs. Så fråga om dessa och be dem exemplifiera.

7. Kan de visa upp referensuppdrag?
Har din leverantör erfarenhet av andra kunder som arbetar för att uppfylla Agenda 2030? Att kunna visa upp referensuppdrag ger dig både extra trygghet och inspiration för ert eget arbete. Be gärna din växtleverantör att konkretisera hur man arbetar för att erbjuda en hållbar och miljömässigt genomtänkt leverans.

8. Kan de hjälpa er att göra er arbetsmiljö mer hållbar?
Växter och växtlighet bidrar till en bättre arbetsmiljö. De dämpar både ljudnivån och sänker koldioxidhalten i luften. Det förbättrar innemiljön och minskar stress, trötthet, spänning, irritation och ångest. Men för att det ska ge riktigt bra resultat behövs en genomtänkt plan utifrån just er arbetsplats förutsättningar. Så fråga din växtleverantör hur de kan hjälpa er att planera både val och placering av era kontorsväxter så att de bidrar till ett ökat välmående hos era medarbetare.

9. Kan de hjälpa er att bidra till ökad biologisk mångfald?
Idag ser vi ett ökat intresse hos både fastighetsbolag och större företag att ta ett större ansvar för floran och den biologiska mångfalden där de verkar. Det tar sig många uttryck. Ett av dem är att man placerar ut bikupor vid fastigheten och i närmiljön. För att det ska bli en miljö där bina trivs behövs blommande växter. På bilden nedan ser du ett exempel på hur Arla Foods skapat en bra miljö för bin med hjälp av bikupor, blommor och växter. Kan er leverantör hjälpa er på liknande sätt? Har ni själva idéer som ni vill diskutera?

Kontakta Terraplants växtinredare idag 

Som du har sett här ovan så kan många av de globala målen för hållbar utveckling tillämpas på kontorsväxter och återbruk av krukor och material. Så ta upp det nästa gång du pratar med din leverantör av kontorsväxter – det finns mycket vi kan göra, i både stort och smått.